2006/11/13

"Mendetasuneko pertsona": adibideak

Mendetasunetamendetasuneko pertsonaaurkitu ditut testu batzuetan Interneten. Besteak beste, erakunde arteko lankidetza hitzarmen baten testuan.

1. Lankidetza-Hitzarmena, Eusko Jaurlaritzaren, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundien eta Euskal Udalen Elkartea-EUDELen artekoa, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan atentzio soziosanitarioa garatzeko. (Bizkaiko Batzar Nagusien aldizkari ofíciala, 2002.eko urriak 10. Dokumentu osoa: http://www.jjggbizkaia.net/Boletin/B/9/06/Bix82a.pdf).

Tercera.- Estrategias. .

Para la consecución de estos objetivos las partes promoverán las siguientes estrategias:

• Creación de una estructura organizativa que sirva de encuentro entre las instituciones competentes.

• Mejora del conocimiento, cuantitativo y cualitativo, de las necesidades de los diferentes colectivos en situación o riesgo de desprotección, estableciendo unos procedimientos de valoración de la dependencia y un sistema fiable de información aplicables en toda la Comunidad Autónoma y sirvan de base para una planificación y una gestión de la atención sociosanitaria homogénea y coherente en los tres Territorios.

• Planificación y desarrollo de los recursos alternativos a la institucionalización diversificando los recursos para adaptarlos a las necesidades individuales de las personas dependientes.

• Redimensionamiento y adecuación de los centros asistenciales actuales a los nuevos modelos de intervención así como su crecimiento acorde con las necesidades reales de los diferentes colectivos.

• Desarrollo de los servicios de apoyo a los cuidadores tanto de carácter formal como informal.

• Potenciación de los servicios de reinserción social y laboral como forma de normalización de la vida de las personas dependientes.

Hirugarrena.- Estrategiak.

Helburu horiek lortzeko, alderdiek promobituko dituzten estrategiak hauexek dira:

• Instituzio konpetenteak biltzeko balio izango duen egitura eratzaile bat sortzea.

• Arrisku-egoerako edo babesik gabeko kolektibo ezberdinen beharrizanak zenbat eta zeintzuk diren hobeto ezagutzea, mendetasuna baloratzeko prozedurak eta Erkidego osoan aplikagarri izango den informazio-sistema fidagarria ezarriz; izan ere, prozedura eta informaziosistema horiek oinarri izango dira hiru Lurraldeetan atentzio soziosanitarioaren planifikazioa eta kudeaketa homogeneoa eta koherentea egiteko.

• Instituzioetatik kanpo aukerako baliabideak planifikatzea eta garatzea; baliabideak bereiztuta, mendetasuneko pertsona bakoitzaren beharrizanetara egokitu ahal izango dira.

• Gaur eguneko asistentzia-zentroen dimentsioa berriz neurtzea, eta zentrook interbentzio-eredu berrietara egokitzea. Bestalde, zentroen haziera kolektibo ezberdinek benetan dituzten beharrizanen araberakoa izan dadila zainduko da.

• Izaera formaleko zein informaleko zaintzaileen laguntzazerbitzuak garatzea.

• Gizartean eta lanean berrinsertatzeko zerbitzuak indartzea, mendetasuneko pertsonen bizimodua normalizatzeko helburuaz.

2. “Mendetasuneko eta mendetasun handiko pertsonakagertzen da hemen ere: http://www.arrasate-mondragon.org/Udala/Aurrekontua2003/Iturbide.doc

Patxi

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...