2006/11/14

Foru arauaren izenaz

Joan den ostegunean aztertzeko astirik izan ez genuenez, ea saio-arteko denboran zerbait egiten dugun. Foru arau baten izena da kontua, eta bi bertsio mahai gainean ( A eta B deitu diet, denboraren hurrenkeran).

??/2006 Norma Foral de convalidación del Decreto Foral-Norma de Urgencia Fiscal 2/2006, de 23 de mayo, por el que se adapta el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las modificaciones introducidas en las Leyes 3/2006, 4/2006 y 6/2006 con relación al referido Impuesto

A. ??/2006 FORU ARAUA, maiatzaren 23ko ZERGA ALORREKO PRESAZKO 1/2006 FORU DEKRETU ARAUA, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea egokitzeari buruzko abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretua 3/2006, 4/2006 eta 6/2006 Legeek zerga horretan sartutako aldaketetara moldatzekoa, balioztatzen duena.

B. ??/2006 Foru Araua, Zerga Alorreko Presazko 2/2006 Foru Dekretu Araua balioztatzen duena (2/2006 Foru Dekretu Araua, maiatzaren 23koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea egokitzen duen Foru Dekretua —102/1992 Foru Dekretua, abenduaren 29koa— 3/2006, 4/2006 eta 6/2006 Legeek zerga horretan sartutako aldaketetara moldatzekoa)

Uste dut interesgarria dela kontu honetaz hitz egitea. Beharbada, halakoetarako molde finkatu samarra izango da A, bere garaian eman zitzaion izena alegia, baina nik ez dakit seguru. Aukeran, aposizio hori astun gertatzen da:

X araua, Y, [Z moldatzekoa], balioztatzen duena

Y balioztatzen duena horren barruko aposizioak (Y horren azalpenak) korapilatu egiten du dena. Konponbide errazik ez dago, nik dakidala. Saia gintezke bi bidetatik: bat (B), Aitziberrek probatu duena; bestea (C), zein erabiltzea. Hemen jarriko dut C bertsio bat (beste gauza batzuk ere baditu hitz egitekoak: -ena aposizio bat, -en arabera aditzaren eskuinetik komarik gabe...).

??/2006 Norma Foral de convalidación del Decreto Foral-Norma de Urgencia Fiscal 2/2006, de 23 de mayo, por el que se adapta el Decreto Foral 102/1992, de 29 de diciembre, de adaptación de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, a las modificaciones introducidas en las Leyes 3/2006, 4/2006 y 6/2006 con relación al referido Impuesto

C. ??/2006 FORU ARAUA, zein(ar)en bitartez balioztatzen baita maiatzaren 23ko ZERGA ALORREKO PRESAZKO 1/2006 FORU DEKRETU ARAUA, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren Legea egokitzeari buruzko abenduaren 29ko 102/1992 Foru Dekretua moldatzen duena 3/2006, 4/2006 eta 6/2006 Legeek zerga horretan sartutako aldaketen arabera.

B bertsioan, nabaria da elementuak mailakatzeko ahalegina; horretarako, parentesiak eta marrak erabili dira. Nik dakidala, administrazioko idazlariek ez dute batere gustuko baliabide horietara jotzea, baina jendeak esan beza.

Gogoratuko duzue 2005eko azaroan gai honekin zerikusia duten pasarte batzuk aztertu genituela. Hiru testuetatik lehena hartu eta bigarren bertsio bat egin genuen zein erabiliz eta beste aldaketa batzuk sartuz. Probatzeagatik egin genuen hori, gehienbat; lehenbiziko bertsioa ere nahiko egoki gelditzen da kasu honetan, esaldiak banatuta, horretarako aukera ematen duenez.

RESUELVE

Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por AAAAAA BBBBBBB, S.A., confirmando la Resolución del Director General de Gestión y Planificación 1.158-C/2005, de fecha 10 de mayo de 2005, por la que se requería la realización de obras de desvío y recogida de aguas de su parcela, así como limpiar los caños y reponer la rejilla en la carretera GI-3071, p.k. 1,900, en Altzo, y se imponía una sanción de multa por importe de 2.404,05 euros por haber cometido una infracción administrativa tipificada en el artículo 96.3 apartado a) de la Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

EBATZI DU

Ezestea Aaaaaa Bbbbbb SA enpresak jarritako errekurtsoa eta berrestea Kudeaketa eta Plangintzako zuzendari nagusiak 2005eko maiatzaren 10en emandako 1.158/2005 Ebazpena. Ebazpen hartan interesatuari eskatu zitzaion Altzon, GI-3071 errepideko 1,900 k.p.an, bere lurzatiko ura bildu eta bideratzeko, errepidera iritsi ez zedin, eta aldi berean, kainuak garbitu eta saretxoa ostera jartzeko. Era berean, gainera, 2.404,05 euroko isuna jarri zitzaion 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak, Gipuzkoako Errepide eta Bideenak, 96.3.a) artikuluan aurreikusitako arau hauste administratiboa egin zuelako.

Ezestea Aaaaaa Bbbbbb SA enpresak jarritako errekurtsoa eta, beraz, berrestea haren xede den Kudeaketa eta Plangintzako zuzendari nagusiak 2005eko maiatzaren 10en emandako 1.158/2005 Ebazpena, zeinaren bidez interesatuari, alde batetik, eskatu zitzaion bere lurzatiko ura bildu eta bideratzeko Altzon, GI-3071 errepideko 1,900 k.p.an, errepidera iritsi ez zedin, bai eta kainuak garbitu eta saretxoa ostera jartzeko ere, eta, bestetik, 2.404,05 euroko isuna jarri zitzaion, egindakoa arau hauste administratibotzat jotzen duelako 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak, Gipuzkoako Errepide eta Bideenak, 96.3.a) artikuluan.

Dekretuaren kasuan, nik neuk ez nuke aukerarik baztertuko, printzipioz. Uste dut gai honi zuku pixka bat atera behar diogula, eta bloga bera aski bide egokia dela horretarako. Amua botata dago, eta ura pixka bat uhertzen hasi naiz ni, ea aingirak mugitzen diren…

Patxi

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...