2006/02/23

Entzuera

entzuera (OEH). v. entzute. 1. "Audiencia, el acto de escuchar, oir" 2. entzunera "Atención". 3. "Fama". "Entzuera handia, gran fama" ENTZUERA IZAN (V-gip, G-goi). Haber(lo) oido, tener noticia. Entzúeria baxuat, lo he oído alguna vez. ENTZUTEA IZAN. Zulo andi onetan lan asko egin oi zalako entzuera badegu. / Hidropesiaren entzuerarik badezute?

Zenbait adibide, LPLkoak:

5.3. La declaración de oficio de la incompetencia en los casos de los dos párrafos anteriores requerirá previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal en plazo común de tres días.
5.3. Eskumengabetasuna ofizioz deklaratzeko, aurreko bi puntuetako kasuetan, aurrez entzuera eman beharko zaie alderdiei eta Fiskaltzari, hiru eguneko epe erkidean.

33.3. En las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo se podrá acordar de oficio o a instancia de parte la acumulación de recursos pendientes, cuando entre ellos exista identidad de objeto y de alguna de las partes, previa audiencia de los comparecidos en todo caso y del Ministerio Fiscal en los recursos de casación.
33.3. Justizia-auzitegi nagusietako eta Auzitegi Goreneko gizarte-arloko saletan, ebazkizun dauden errekurtsoak metatzea erabaki daiteke, ofizioz edo alderdi baten eskariz, errekurtsoek bat bera badute objektua eta alderdiren bat, aurrez entzuera emanik agertutakoei kasu guztietan eta Fiskaltzari kasazio-errekurtsoetan.

104. Las demandas por despido, además de los requisitos generales previstos, deberán contener los siguientes:
(…)
d) Si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato, en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado éste sin la previa audiencia de los delegados sindicales si los hubiera.

104. Kaleratzeagatiko demandetan, aurreikusitako betekizun orokorrez gain, honako hauek agertu beharko dute:
(…)
d) Ea langilea sindikaturen batean afiliaturik dagoen, baldin eta, delegatu sindikalak daudelarik, haiei aurrez entzuera eman gabe kaleratu izana alegatzen badu langileak kaleratzea bidegabe jotzeko.

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...