2006/02/23

Lanegunak eta egun baliodunak

Hona hemen Euskaltermek dakartzan bost fitxetatik lau (hurbilenekoak). Ez dira denak erabileremu berekoak.

[5/1] Hiztegi Terminologikoa Sailkapena: Psikologia. Hezkuntza | Hezkuntza
eu astegun, egun baliodun
es día hábil

[5/2] Hiztegi Terminologikoa Sailkapena: Merkataritza. Lan-harremanak | Lan-harremanak | Laneko denbora Sailkapena: Administrazioa | Funtzio publikoa
Sailkapena: Administrazioa | Prozedura Definizioa: Epaitegietako eta administrazioko jarduketak egiteko balio osoa duen eguna.
eu egun, egun baliodun (termino nagusia)
Testuingurua: "Besterik adierazten ez den bitartean, epeak egunetan jartzen badira, egun baliodunak bakarrik hartuko dira kontuan; beraz, ez dira zenbatuko igandeak eta jaieguntzat jotakoak."
es día, día hábil
fr jour utile
en juridical day (B) lawful day

[2/1] Hiztegi Terminologikoa
Sailkapena: Psikologia. Hezkuntza | Hezkuntza
eu egun baliogabe
es día inhábil

[2/2] Hiztegi Terminologikoa Sailkapena: Administrazioa | Funtzio publikoa
Definizioa: Epaitegietako eta administrazioko jarduketak egiteko baliorik ez duen eguna.
eu egun baliogabe
Testuingurua: "Epearen azken eguna egun baliogabea bada, hurrengo egun baliodunera arte luzatuko da epea."
es día inhábil
fr jour chômé


Uste dut erraz ulertuko duzuela gure itzulpenetan egin dugun aukera (ordu, egun, denbora...).

Ley de Procedimiento Laboral (LPL)
43.1. Las actuaciones judiciales deberán practicarse en días y horas hábiles.
43.1. Egun eta ordu baliodunetan egin beharko dira jarduketa judizialak.

43.4. Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo para las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50 y 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de la libertad sindical y demás derechos fundamentales.
43.4. Abuztuko egunak baliogabeak izango dira, honako prozesu-aldaera hauetarako izan ezik: kaleratzeak, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 50. eta 52. artikuluetako lan-kontratuaren amaitzea, oporraldiak, hauteskunde-gaiak, gatazka kolektiboak, hitzarmen kolektiboen aurkapena eta askatasun sindikalaren eta gainerako eskubide oinarrizkoen babesa.

43.5. El Juez o Tribunal podrá habilitar días y horas inhábiles para la práctica de actuaciones cuando no fuera posible practicarlas en tiempo hábil, o sean necesarias para asegurar la efectividad de una resolución judicial. Iniciada una actuación en tiempo hábil podrá continuar hasta su conclusión sin necesidad de habilitación.
43.5. Egun eta ordu baliogabeak baliodun bihur ditzake epaile edo auzitegiak, baldin eta jarduketak denbora baliodunean egin ezin badira, edo beharrezko badira ebazpen judizial baten eraginkortasuna ziurtatzeko. Behin jarduketa bat denbora baliodunean hasiz gero, amaitu arte jarraitu ahal izango da, egun edo ordu baliogabeak baliodun bihurtu beharrik gabe.

Eragozpen gogorrik ikusten baduzue, jakinarazi, mesedez.

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...