2006/02/02

Gerundioen itzulpenak: adibideak

Hona hemen, hobeki ikusteko, Xabierrek bildu dituenak (atzoko GAOkoak dira: 2006-02-01). Adibideak ahalik eta soilen uzten saiatu naiz.

Bat
Udal honek trafiko arau-hausteagatik ezarritako isunak, lortu gabe, notifikatzen saiatu ondoren, edikto honen bidez egiten da eta azaroaren 26ko 30/1992 Legearen, Herri Administrazioen Lege Arauei eta Administrazio Ihardunbide Arruntari buruz, 59.4 eta 61 artikuluen arabera. interesatuen jakinaren gainean jartzen ditugu, jakin dezaten eta banan-banan jakinarazita har dezaten, era berean ondorengoaren berri ematen zaielarik:
PROZEDURA ZIGORTZAILEA
Izapidegilea: Errenteriako udaltzainburua. Hau errefusatu liteke 30/1992 Legearen 28 eta 29. artikuluei jarraiki.


Bi
Iragarkia
Tokiko Gobernu Batzarrak, 2006ko urtarrilaren 12an, «LHI-15.10 eta LHI-15.9 bizitegi sektorearen (Sagastia) urbanizazio egitasmoari» hasierako onarpena ematea erabaki zuen.
Ekainaren 30eko 17/94 Legeak, Etxebizitzaren arloko premiazko neurriak eta Hirigintza Plangintzarako zein kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak zehazteari buruzkoak, 7. artikuluan ezarritakoa betez, espedientea jendaurreko ikusgai jartzen da, hamabost eguneko epean Obra eta Hirigintza saileko bulegoetan aztertu nahi duen edonoren eskueran gera dadin eta epe berean bidezko alegazioak egin daitezen.


Hiru
Ediktua
Manitek Recuperaciones S.L.ren izenean eta horren ordezkari gisa Itsaso Legarra Muñoa And.ak, udal baimena eskatu du pieza mekanikak berreskuratzeko jarduerarako, Apatta Industrialdean, D lursaileko C17 pabilioian.
Eta 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorraren 58.atalak dioenarekin bat etorriz, jendaurrean jartzen da, hain zuzen ipini nahi den iharduerak nolabait erasaten diela uste dutenek bidezko oharrak egiteko aukera izan dezaten. Gainera, bertan ohartarazten da, delako espedientea jendearen esku egongo dela hamabost lanegunez bulego-orduetan Udaletxe honetako Hirigintza, Azpiegitura, Zerbitzu eta Ingurugiro Sailean, eta epe horretan bertan egin litezkeen erreklamazioak Udaletxeko Erregistro Orokorrean sarrera emanez bideratuko direla.


Lau
Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza Nagusia
Kalteen erantzunkizunagatik irekitako espedienteak, interesatuei zuzenean jakinarazterik izan ez direnak.
1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarenak eta Administrazio Prozedura Erkidearenak, 59.5 artikuluan dioena betez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideetako elementuei kalteak eragiteagatik irekitako erantzukizun espedienteen zerrenda argitaratzen dugu hemen, interesatuei entzuteko epearen berri emanez bidalitako idatzia helaraztea ezinezkoa izan delako.


Bost
ESTATUKO LOTERIA ETA APOSTUAK
Gipuzkoako Merkataritzako Ordezkaritza
Iragarkia
Eibarko (Gipuzkoa) 3 zki.ko. Loterien Administrazioen titularrak (20.031.0003), orain Eibarko (Gipuzkoa) Fermín Calbetón 19-ean dagoen Administrazioa Fermín Calbetón 7-ra aldatzea eskatu du. Azaroaren 26ko, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arruntaren 30/1992 Legearen 86 artikuluarekin bat etorriz argitaratzen dena, erasanda erizten diren pertsonek iragarki hau argitaratu eta 20 eguneko epearen berne alegazioak aurkeztu ditzaten.


Sei
Jendaurreko informazioa
Bergarako (Gipuzkoa) udalerrian, Ozaeta Jauregian karparen aldaketa eta makinak jartzeko bertan egin beharreko indusketa lanak egiteko baimena eskatu du Koldo Lasa jaunak, Bergarako Zubiaurre Kaleko 35. enean helbdiea duenak eta 15.888.154-F IFKdunak.
Jatetxea handitu nahi da behe-planta eta sotanoarekin, Deba ibaiaren eskubiko aloban 7m luzeran ibaiaren hormatik gutxienez 5 metrora aldenduaz.


Zazpi
Jendaurreko Informazioa
Hondarribiko udalerrian (Gipuzkoa), Jaizubia auzoko Amezti-Punta baserria berreraikitzeko lanetarako baimena eskatu dute, 15.249.098-Y IFK eta Irungo Primantzar kaleko 35.ean helbidea duten Francisco Javier Etxeberria Mendizabal eta Jesus Mari Etxeberria Mendizabal jaunek.
Amezti-Punta baserria eraitsi eta, 10 metro Ekialderago eta 2 metro altuagoko kotan berri bat eraikitzean datza obra. Proiektua hartuko duen lursailak Bekoerreka erretena du mugakide Ipar-ekialdean, eta Hego-ekialdean, berriz, Simoneneko erretena, eremua erreten bien polizi aldean kokatuta dagoelarik.


Zortzi
Iragarkia
Alde interesatuak eskatuta, Alkatetza honek egun indarrean dagoen legediak ematen dizkion eskurantzak erabiliz, eta Kode Zibileko 51.2 artikuluak eta Herri Administrazioen eta Guztientzako Administrazio Ihardunbidearen Erregimen Juridikoko 30/92 Legearen 13. artikuluak xedatutakoa betez, ondorengoa,


Bederatzi
Iragarkia
2006ko ekitaldiari dagokion Aurrekontu-espedientea jende aurrean agerian egoteko arauzko epea igarota, inolako erreklamazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, eta Udalbatzarrak, 2005eko abenduaren 26an eginiko bileran, hartutako akordioaren arabera, aipatutako aurrekontua behin-betiko izaeraz onartuta gelditu da, ondoren, Udal Entitateen Aurrekontuei buruzko indarrean dagoen Araudiak ezarritakoa betez, bere Kapitulukako laburpena argitaratzen da:


Hamar
Diru laguntza emateko oinarriak, Joxe Takolo Beka egitaraua barne delarik, alpinismo jarduera bultzatzeko.
Iragarkia
Alkatetza honek 2006ko urtarrilaren 24an emandako ebazpenaren bidez, Joxe Takolo Bekaren baitan dagoen dirulaguntza lortzeko eskariak eta beka bera ematea arautzen duen arauak onartu zituen, Euskal Herriko Mendi Federazioko kide izanik, adierazi den helburuarekin bat datorren jardueraren bat antolatu nahi duten Euskal Autonomia Erkidegoko mendizale, mendi elkarte eta beste edozein eratako talde edo elkarteei zuzendua.


Hamaika
Agerre-Azpiko a.312.u, a.312.v eta a.312.x Partzeletako Xehetasun Azterlana behin betiko onartzea. Jende aurreko erakusketa.
Udal Batzarrak, 2006ko urtarrilaren 11an eginiko bileran, Bidegoiango Agerre-Azpiko a.312.u, a.312.v eta a.312.x Partzeletako Xehetasun Azterlana behin betiko onartzea erabaki zuen.
Administrazio-bideari amaiera ematen dion behin betiko erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke EAEko Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hilabeteko epean, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8. eta 46. artikuluan ezarritakoaren arabera eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatu zuen urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen 109.c) artikuluarekin bat etorriz.


Hamabi
Iragarkia
Udalak, 2005eko abenduaren 28an egindako Udalbatzaren Osoko Bilkuran, 2005ari dagokion Udalaren berezko Aurrekontuko 1/2005 zenbakidun Kredituen Aldaketako Espedientea behin behingo izaeraz onartu du.
Abenduaren 28ko 39/1988 Legearen, Toki Ogasunen Erregulatzaile denaren 158.2 eta 150. artikuluetan xedatutakoa betez, apirilaren 20ko 500/1990 Erret-Dekretuko 41. 20. eta 22 artikuluei jarraiki; jendaurreko informaziora jartzen da ondorengo erregelen arabera:

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...