2006/02/04

Resultando, considerando

Erabaki baten azalpenean, paragrafo batzuk “resultando” eta beste batzuk “considerando” esanez hasten dira gaztelaniaz. Elementu horiek markatzaile funtzioa egiten dute testuan, gehienbat: zer partetan gauden adierazten digute. Zenbaitetan, elementu horiek "itzuli gabe" bezala egin izan da euskarazko testua; badirudi, ordea, komeni dela euskaraz ere markaren batzuk erabiltzea.

Korok proba bat egin du bi elementu horiek zituen testu batekin. Zatia identifikatzeko balio dezakeen elementuren bat bilatu du, esaldiaren sintaxian eraginik izango ez duena (edo ia); konpletiborik eskatzen ez duena, alegia (ustez, berez... eta horrelakoen modukoa).

Con fecha 27 de diciembre de 2005, Xxxx Xxxx ha interpuesto un Recurso de Alzada contra la Orden Foral del diputado del Departamento para la Calidad en la Administración Foral de 30 de noviembre por el que se aprobó un programa de formación para el 2006 dentro del ámbito de la mejora administrativa.

Resultando que el motivo del recurso es que la citada resolución no garantiza el derecho de los empleados de la Diputación Foral a recibir formación en las dos lenguas oficiales y a plantear una oferta de cursos en lengua vasca.

Resultando que la citada empleada, en su consideración de representante de la sección sindical del sindicato SSS en la Diputación está legitimada para interponer este tipo de reclamaciones, en el contexto de las relaciones laborales y derechos de los empleados de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Considerando que existe un error en la calificación del denominado Recurso de Alzada, toda vez que la Orden Foral recurrida pone fin a la vía administrativa conforme al artículo 74-C de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio sobre Organización, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Por ello, conforme al artículo 114 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra dicha Orden Foral no cabe Recurso de Alzada.

Considerando, no obstante lo anterior, que contra las resoluciones que agotan la vía administrativa cabe interponer el Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado; se entiende que esta es la verdadera naturaleza del Recurso interpuesto por Xxxx Xxxx y por ello se entra a resolver el fondo de la cuestión.

Considerando que como Recurso de Reposición, este diputado foral es el órgano competente para resolverlo en virtud del citado artículo 114 de la Ley 30/1992 y por el artículo 40.2.4 de la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio también citada anteriormente.

Considerando que el Decreto Foral 21/2004, de 8 de marzo, aludido por la reclamante, como disposición incumplida, reconoce el principio general de que el personal de la Diputación tiene derecho a “recibir formación en las dos lenguas oficiales”. Ello no significa que este personal tenga derecho a recibir toda la formación indistintamente en euskera y/o en castellano que es lo que subyace en el Recurso de la Sra. Aristimuño.

Considerando que la citada Orden Foral y concretamente su anexo oferta, para el año 2006 49 acciones formativas diferentes, de las que 23 de ellas se ofertan en turno de euskera.

Considerando que hay 2 acciones formativas en las que por sus características particulares —autoformación de la lengua inglesa, francesa o lenguaje de signos— no es posible ofertarlas en euskera.

Considerando que en otras 3 acciones formativas no tiene sentido su oferta en euskera; verbigracia “la utilización del género en el lenguaje”.

Considerando que en otras 2 acciones formativas la oferta de su impartición en euskera es parcial; dado que en el caso de autoformación en informática —on line— depende de las aplicaciones de mercado existentes. Igual caso es el Curso de Primeros Auxilios.

Considerando que de las restantes 19 acciones formativas, el Servicio tendrá en cuenta la demanda en la lengua de formación como se contempla en el párrafo 4 del apartado “Solicitud de Inscripción” de la Orden Foral recurrida. Es decir, que según sea el número de solicitudes se podrán o no impartir en euskera.

En conclusión;

A la vista de todo ello se considera que aunque siempre mejorable, la Orden Foral recurrida ofrece una formación variada en ambas lenguas oficiales hasta donde la realidad del profesorado y del mercado exterior permite ofrecer.

Por todo ello este diputado foral,

RESUELVE

Desestimar el denominado Recurso de Alzada interpuesto por Xxxx Xxxx contra la Orden Foral de 30 de noviembre de 2005 de este diputado foral.


====

2005eko abenduaren 27an Xxxx Xxxx andreak Gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu zuen Foru Administrazioaren Kalitaterako Departamentuko diputatuaren 2005eko azaroaren 30eko Foru Aginduaren aurka, haren bitartez onartu baitzen Hobekuntza administratiboaren esparruko 2006ko prestakuntza programa.

Berez, errekurtsoa aurkezteko arrazoia da ebazpen hark ez duela bermatzen Foru Aldundiko langileek prestakuntza bi hizkuntza ofizialetan jaso ahal izatea eta euskarazko ikastaro eskaintza edukitzea, nahiz horretarako eskubidea izan.

Berez, langile horrek, Foru Aldundian SSS sindikatuaren ordezkaria izanik, badu Gipuzkoako Foru Aldundiko lan harremanen eta langileen eskubideen ingurunean horrelako erreklamazioak jartzeko eskubidea.

Izatez, kalifikazioaren aldetik hutsegitea da Gora jotzeko errekurtso deitu izana, errekurtsoaren gai den foru aginduak amaiera ematen baitio administrazio bideari, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzko 2005eko uztailaren 12ko 6/05 Foru Arauak 74-C artikuluaren arabera.

Beraz, aipatu den foru aginduari ezin zaio Gora jotzeko errekurtsorik jarri, 1992ko azaroaren 26ko 30/92 Legeak, Herri Administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearenak, 1999ko urtarrilaren 13ko 4/99 Legearen bitartez aldatuak, 114. artikuluan dioenari jarraituz.

Izatez, aurrekoa hala izanik ere, administrazio bidea agortzen duten ebazpenen aurka Berraztertzeko hautazko errekurtsoa aurkez dakioke inpugnatutako egintzaren ardura duen organo berari; hala, bada, uste dugu hori dela Fatima Ariztimuño andreak aurkeztutako errekurtsoaren benetako izaera eta, horregatik, gaiaren mamiari helduko diogu.

Izatez, Berraztertzeko errekurtso bezala hartuta, foru diputatuak dauka ebazteko eskumena, lehen aipatu diren 30/1992 Legeko 114. artikuluaren eta 2005eko uztailaren 12ko 6/05 Foru Arauko 40.2.4 artikuluaren arabera.

Izatez, 2004ko martxoaren 8ko 21/04 Foru Dekretuak, errekurtsogilearen hitzetan bete gabe utzitakoak, printzipio orokor gisa aitortzen du Foru Aldundiko langileek eskubidea dutela prestakuntza bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko. Baina horrek ez du esan nahi langileek prestakuntza guztia euskaraz nahiz gaztelaniaz jasotzeko eskubidea dutenik, Xxxx Xxxx andrearen errekurtsoaren azpian dagoen usteak adierazten duen bezala.

Izatez, Foru Agindu horretan, edo zehazki haren eranskinean, 2006rako 49 prestakuntza ekintza desberdin eskaintzen dira, eta horietatik 23 eskaintzen dira euskarazko txandan.

Izatez, prestakuntza ekintzetako bi ezin dira euskaraz eskaini, beren berezko ezaugarriengatik —ingelesa, frantsesa edo zeinu hizkuntza ikasteko autoprestakuntza—.

Izatez, beste hiru prestakuntza ekintza euskaraz eskaintzeak ez du zentzurik; kasu horretan dago, adibidez, “generoaren erabilera hizkeran”.

Izatez, beste bi prestakuntza ekintzatan euskararen erabilpena badago, neurri batean; izan ere, informatikako autoprestakuntzan —on line— euskara erabiltzea merkatuan dauden aplikazioen menpe dago. Gauza bera gertatzen da Lehen Sorospenak ikastaroarekin.

Izatez, gainerako 19 prestakuntza ekintzetan Zerbitzuak kontuan hartuko du prestakuntza zein hizkuntzatan eskatzen den, aurka egin zaion foru aginduko “Izena emateko eskaera” ataleko 4. paragrafoak erakusten duen bezala. Hau da, eskaera kopurua ikusita, euskaraz emateko aukera egongo da edo ez da egongo.

Ondorioz;

Hori guztia ikusirik, uste dugu aurka egin zaion foru aginduak bi hizkuntza ofizialetan eskaintzen duela prestakuntza aukera ugaria, irakasle aldetik eta kanpoko merkatuaren aldetik dagoen benetako egoera kontuan hartuta.

Horregatik, foru diputatu honek

EBAZTEN DU

Ezestea Xxxx Xxxx andreak foru diputatu honen 2005eko azaroaren 30eko Foru Aginduaren aurka Gora jotzeko errekurtso deiturarekin aurkeztutakoa.

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...