2006/09/18

Oin-oharren numerazioa

Askotan, bi zutabeko testuetan lan egin ohi dugu itzultzaileok. Eta testu elebidun horiek bereziak izaten dira, formari eta edukiaren antolaketari dagokienez. Hori dela eta, zalantza sortu zait bi zutabeko testu elebidunetako oin-oharren numerazioaren inguruan. Nire ustez, bi aukera dago kasu horretan oinoharrak zenbatzean:

A) Zutabe bakoitzean 1etik zenbatzen hasi (numerazio autonomoa). Adibidez:


Helburuak


Objetivos

Partaideei1 ematea egoera jakinak identifikatzeko ezagutza nahikoak, zeharkako zergak2 nahiz ondare eskualdaketak kudeatze aldera.


Dotar a las personas participantes1 de conocimientos suficientes para identificar situaciones concretas, con efectos tanto en la gestión de los impuestos indirectos2 como en las transmisiones patrimoniales.
(1) Kudeaketa zerbitzuetakoak, bakarrik.

(2) Gehietan BEZaz arituko dira.


(1) Sólo las de los servicios de gestión.

(2) Principalmente el IVA.


B) Edo elkarren segidan zenbatu, euskarazko testuaren zutabean hasi eta eta gaztelaniazkoaren zutabean jarraituta (betiere orri berean dagoen testuaz ari naiz hemen). Adibidez:


Helburuak

Objetivos

Partaideei1 ematea egoera jakinak identifikatzeko ezagutza nahikoak, zeharkako zergak2 nahiz ondare eskualdaketak kudeatze aldera.

Dotar a las personas participantes3 de conocimientos suficientes para identificar situaciones concretas, con efectos tanto en la gestión de los impuestos indirectos4 como en las transmisiones patrimoniales.
(1) Kudeaketa zerbitzuetakoak, bakarrik.

(2) Gehietan BEZaz arituko dira.


(3) Sólo las de los servicios de gestión.

(4) Principalmente el IVA.


Bi irtenbideetatik, zein hautatuko zenukete bi zutabeko testu elebidun batean erabiltzeko? Adostuta al duzue irizpideren bat? Araurik ba al dago?

---

Mikel

1 comment:

Anonymous said...

Neronek lehenengoa aukeratuko nuke. Bigarrena nahasgarria izan daitekeelako: euskaraz irakurtzen duenak 3 eta 4 zenbakiak ondoan ikusita haiek irakurtzera jo dezake, eta gaztelaniaz irakurtzen duenak ez du ulertuko zergatik duen lehenengo iruzkinak 3 zenbakia.