2008/04/04

Gipuzkoa

Bozketa 5-3 doa ("Gipuzkoa osoa" garaile, beraz), baina denok dugu arrazoi, itxuraz. Kontu honen gaineko argi bila, armiarma.com guneko Klasikoak sailean "Gipuzkoa" bilatu eta banan-bana irakurri nituen adibide guztiak, ea zenbat "Gipuzkoa oso" eta zenbat "Gipuzkoa guzti" ageri den. Hori egitean, beste zenbait gauza ikusteko ere aukera izan dut. Hona, bada, zer adibide aurkitu ditudan:

GUZTIA
 • Bere jaio-tokian ibai au dan baino ugariagorik, ez det uste arkituko dala Gipuzkoa guztian.
 • (…) eta Gipuzkoa guztia arkitzen zala prest Beraren Majestadea serbitzatzeko, azkeneko odol malkoa ixurteraño.
Juan Ignazio Iztueta: Gipuzkoako probintziaren kondaira

 • Era berean Gipuzkoa guziari egin diozu, bidez, atsegingarrizko ontarte txit onesbedagarri bat, birjaiotu dituzulako, baserrietako zoko illunetara igesi joanik, azkenengo asnasetan arkitzen ziraden zure sorterriko dantza oniritzi pozkarriak, eta anziña anziñako soñu gogoangarri gozoak.
 • (…) baña etzitzaien agertu kontrariorik, Españia guziko gaitasun edo abilidaderik aundienen gordelekua erri aurrenengo ura izan arren.
 • Fernandoren eranzuera: Ezin gentzake bada, beste gauzarik egin, nik gogoan neukana, zuk dezu itzegin: Utzi bear ditugu, biak berdin berdin; Gipuzkoa guziak ar dezan atsegin.
Juan Ignazio Iztueta: Gipuzkoako dantza gogoangarrien kondaira

 • Gipuzkoa guztiko diruakgatik enitzake Oñatiraño jetxiko.
 • Gaur Gipuzkoa guztia ementxen da, batari ta besteari ongietorria ematen nabil, eztet zurekin egoteko asti andirik izango, ta entzun zadazu piskatxo batean.
Txomin Agirre: Garoa

 • Gipuzkoa guzian eta Naparroan ere berdin jokatu dute.
 • Gipuzkoa guzia besoak zabalik zuen zai dago.
Txomin Arruti "Mendi-Lauta": Loretxo

OSOA

 • Beragaitik nai izan det, bada, gertaera au ezarri zearo ta zabalki, jakin dezan mundu osoak, Gipuzkoan badirala basoak, iñon ere bezin gozoak.
Juan Ignazio Iztueta: Gipuzkoako probintziaren kondaira

 • Jaunak: Biarko eguna, egun gogoangarria izan diteke bai Tolosa eta bai Gipuzkoa osoarentzat ere.
Antonio Maria Labaien: Domenjon de Andia

 • Izarraitz eta Urraki mendiak estaltzen duten lurralde pitiña izan ezik, begien aurrean degu Gipuzkoa osoa lilluragarri.
 • Baña, nolatan asmatu dezu nungoak geran? - Bai al-da, noski, Gipuzkoa osoan nik ezagutuko ez nukeanik iñor? Nere begininiai noizpait azaldu zaiena, etzaie egundo itzaliko.
Tomas Agirre "Barrensoro": Uztaro


Gainerakoan, Juan Ignazio Iztuetak etengabe darabil "Gipuzkoako mugape guztian" Gipuzkoako probintziaren kondaira liburuan (1847).

Adibide hauen bila nenbilen bitartean, atsegin hartu dut Iztuetaren prosa mamitsuarekin. Ez alferrik Inazio Mujika Iraolak Ez direlako aketsak liburua argitaratu zuen, duela dozena urte inguru, Klasikoak Alberdanian sailean.

No comments:

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...