2005/11/10

Resolución por la que... (2)

En fecha 12 de julio de 2005 EEEEEE, S.L. solicita autorización de la Dirección General de Gestión y Planificación del Departamento para las Infraestructuras Viarias para una prórroga de la autorización otorgada mediante Resolución C/2004/2640, expediente AUT-2004/0724, de fecha 7 de octubre de 2004, para transporte con mayor peso del permitido y señalización por la carretera GI-3181, p.k. 2,900, en el término municipal de Azpeitia.

Como antecedente debe señalarse que mediante Orden Foral 155-C/2005, de fecha 20 de septiembre de 2005, el Diputado Foral del Departamento paras las Infraestructuras Viarias resolvió desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por EEEEEE, S.L. confirmando la Resolución del Director General de Gestión y Planificación 1.160-C/2005, de fecha 10 de mayo de 2005, por la que se requería la reparación de la calzada de la carretera GI-3181, p.k. 2,900, en Azpeitia, así como señalizar la misma conforme a la autorización AUT-2004/724, y se imponía a EEEEEE, S.L. una sanción de multa por importe de 2.404,05 euros por haber cometido una infracción administrativa tipificada en el artículo 96.3 apartado a) de la Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

2005eko uztailaren 12an Eeeeee SL enpresak Bide Azpiegituretarako Departamentuko Kudeaketa eta Plangintza Zuzendaritza Nagusiari eskatu zion 2004ko urriaren 7ko C/2004/2640 Ebazpenaren bidez emandako AUT-2004/0724 baimena luzatzeko, Azpeitian, GI-3181 errepidean zehar (2,900 k.p), baimendutakoa baino pisu gehiago garraiatzeko eta seinalizazioa jartzeko emandakoa, hain zuzen ere.

Aurrekari gisa, aipatu behar da 2005eko irailaren 20ko 155-C/05 Foru Aginduaren bidez Bide Azpiegituretarako diputatuak ezetsi egin zuela Eeeeee SA enpresak jarritako gora jotzeko errekurtsoa eta berretsi Kudeaketa eta Plangintzako zuzendari nagusiak 2005eko maiatzaren 10en emandako 1.160/2005
Ebazpena. Ebazpen hartan interesatuari eskatu zitzaion, Azpeitian, GI-3181 errepideko 2,900 k.p.an, galtzada konpontzeko eta AUT-2004/724 baimenaren araberako seinaleak jartzeko. Era berean, gainera, 2.404,05 euroko isuna jarri zitzaion 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak, Gipuzkoako Errepide eta Bideenak, 96.3.a) artikuluan aurreikusitako arau hauste administratiboa egin zuelako.

1. Berriz ere, “resolución (…), por la que (…)” egitura bat agertzen da gaztelaniazko testuan, eta euskaraz esaldi bat berritik hasita adierazi da: “Ebazpen hartan, (…)”. Egokiena hori dela uste dut nik ere.

2. Gauza bera ez baina antzeko zerbait dugu lehenbiziko paragrafoan ere: esaldia luzatu egiten da “autorización” izenari “otorgada mediante…” osagarria erantsirik. Euskaraz, lotura ez dugu berta-bertan ikusten, aurreraxeago/geroxeago baizik, -a artikuluarekin ordezten denean “baimen” izena: baimena, (…) emandakoa”. Modu hoberik ez dut aurkitu nik, baina zalantza txiki bat badut puntuazioarekin.

3. Proposamen bat daukat bigarren paragrafoko bigarren esaldirako. Zer eskatu zitzaion?

Ebazpen hartan interesatuari eskatu zitzaion, Azpeitian, GI-3181 errepideko 2,900 k.p.an, galtzada konpontzeko eta AUT-2004/724 baimenaren araberako seinaleak jartzeko.

Zergatik ez honela:

Ebazpen hartan, interesatuari eskatu zitzaion galtzada konpon zezala Azpeitian, GI-3181 errepideko 2,900 k.p.an, eta seinaleak jar zitzala AUT-2004/724 baimenaren arabera.

Aditz jokatuarekin bizitasuna irabazten dela uste dut (ordena ere egokiagoa da), eta ulertzeko arazorik ere ez dute forma horiek, ezta?

4. Azkenik, aurreko testuan agertutako gauza bat daukagu berriz ere: “x euroko isuna jarri zitzaion, (…) arau-hauste administratiboa egin zuelako”. Puntu suspentsiboak dauden tokian aposizio deseroso samar bat dago, besteak beste. Komentatuko dugu beste honekin hobetzen ote den: “x euroko isuna jarri zitzaion, egindakoa arau-hauste administratibotzat hartzen duelako (…)-k”.

1 comment:

Anonymous said...

Egia da: '-tzeko' formaren ordez aditz jokatua erabilita ('konpon zezala'), bizitasuna irabaz dezake esaldiak. Nik, ohitura dela medio, aditz jokatugabea erabiltzeko joera dut, nahiz eta batzuetan '-tzeko' forma egokiena ez izan. Aurrerantzean, kontuan hartzeko proposamena iruditzen zait, Patxi.

Bestetik, nahiz eta zure iritziz "(...). Puntu suspentsiboak dauden tokian aposizio deseroso samar bat dago, (...)", niri ez zait (hain) deseroso egiten aposizioaren formula hori edo, behintzat, ohituta samar nago. Nik ere horrelaxe emango nuke euskaraz. Egia da, aspaldi gure mintegian lege izendapenak landu genituenean, tinko heldu geniola aposizioa erabiltzeari. Aposizioa baliabide egokia izaten da zuzenbide arauen zerrendak aipatzean eta arauaren izena luzea denean. Gustatu zait zuk proposatutako irtenbidea, arau izena aurretik jarri beharrean beste formulazio batez (kausala) esaldiaren bukaerara eraman duzulako. Pixka bat argiago geratu da esaldia.

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...