2005/11/02

Resolución por la que... (1)

RESUELVE

Desestimar el Recurso de Alzada interpuesto por AAAAAA BBBBBBB, S.A., confirmando la Resolución del Director General de Gestión y Planificación 1.158-C/2005, de fecha 10 de mayo de 2005, por la que se requería la realización de obras de desvío y recogida de aguas de su parcela, así como limpiar los caños y reponer la rejilla en la carretera GI-3071, p.k. 1,900, en Altzo, y se imponía una sanción de multa por importe de 2.404,05 euros por haber cometido una infracción administrativa tipificada en el artículo 96.3 apartado a) de la Norma Foral 17/1994, de 25 de noviembre, de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa.

EBATZI
DU
Ezestea Aaaaaa Bbbbbb SA enpresak jarritako errekurtsoa eta berrestea Kudeaketa eta Plangintzako zuzendari nagusiak 2005eko maiatzaren 10en emandako 1.158/2005 Ebazpena. Ebazpen hartan interesatuari eskatu zitzaion Altzon, GI-3071 errepideko 1,900 k.p.an, bere lurzatiko ura bildu eta bideratzeko, errepidera iritsi ez zedin, eta aldi berean, kainuak garbitu eta saretxoa ostera jartzeko. Era berean, gainera, 2.404,05 euroko isuna jarri zitzaion 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak, Gipuzkoako Errepide eta Bideenak, 96.3.a) artikuluan aurreikusitako arau hauste administratiboa egin zuelako.

1. Gaztelaniaz “(resolución) … por la que” erlatibo bat dagoen tokian, euskaraz beste esaldi bat hasi da, erreferentea berriz harturik (“Ebazpen hartan…”). Arazorik ez dut ikusten, nik behintzat.

2. Beste hari-mutur batzuk, nahi izanez gero heltzeko:

a) Ebazpenaren edukia azaltzen denean (azken bi esaldiak), zergatik ez da puntu eta koma erabiltzen “eskatu zitzaion” eta “isuna jarri zitzaion” esaldien artean, elkarri lotuago uzteko? Zergatik erabiltzen dira, toki berean, bi lokailu (“era berean”, “gainera”)?

b) Lehenbiziko esaldian, zergatik ez da koma jartzen bi koordinatuen artean (“ezestea” eta “berrestea”)? Ez ote da komeni, gainera, gauza biak elkarri guztiz lotuak daudenez, lokailu bidez edo beste nolabait hori esplizitatzea? Adibidez:, “…, eta, beraz, berrestea…”; “…, eta, hura ezestearekin, berrestea…”. Gaztelaniaz, “confirmando” gerundioa ustela da, baina…

c) Lehengo egunean komentatutakoaren haritik: nahitaez “ezestea” eman behar ote da “desestimar” hori? Ez ote daiteke, adibidez, “ez onartzea” eman? Hala esanez gero, “no admitir” esango genuke?

d) Azken esaldia antolatzeko proposamen bat, aztergai:

Era berean, 2.404,05 euroko isuna jarri zitzaion, egindakoa arau-hauste administratibotzat jotzen duelako 1994ko azaroaren 25eko 17/94 Foru Arauak, Gipuzkoako Errepide eta Bideenak, 96.3.a) artikuluan.

1 comment:

Anonymous said...

"Ezetsi" "desestimar" terminoaren ordain gisa erabiltzea, nire ustez, pertinentea da zenbait kasutan. Burura datozkit Foru Auzitegiak erreklamazioei erantzuteko ematen dituen ebazpenen testuak. Lau motako erantzunak ezagutzen ditut:

- "No admitir la reclamación": ez onartzea.
- "Estimar": onestea.
- "Estimar en parte": zati batean onestea".
- "Desestimar": ezestea.

Ikus daitekeenez, esparru berean "no admitir" eta "desestimar" ager daitezke, eta biak esanahi desberdinez. Horregatik, bereizketa pertinentea da kasu batzuetan; beraz, behintzat testuinguru horretan 'ez onartzea' ezin da izan "desestimar" terminoaren euskarazko ordaina.

Testuinguru horretatik kanpo, ordea, erregistro administratiboan nahiz erregistro kolokialetan, lasaiago erabiliko nituzke pare horiek, betiere testuinguruari erreparatuta: "desestimar" = "ez onartzea" eta "estimar" = "onartzea".

Zehapenak eta zigorrak

Gaurko GAO tik: «Beheko zerrendako zigor espedienteen Foru Aginduak (zigor-jardunbidea hastekoa) jakinarazten saiatu arren, horrek ondorior...