2008/10/14

Kopuru mugak eta tarteak

Joan den osteguneko saioan esan genituenekin, ondorio hauek atera ditut nik (behar diren zuzenketa guztiak egin):

1) Anbiguotasuna gertatzen da, zenbaitetan, kopuruen muga batzuk aipatzean. Halako kasuetan, badirudi nolabaiteko jakintza partekatu bati esker ulertzen ditugula gauzak alde batera edo bestera. Esate baterako, “mayores de 18 años” esatean ez dugu dudarik egiten hemezortzi urtekoak ere multzo horretan sarturik daudela. Aldiz, “0-3 años" etapan, hezkuntzan, ez dira sartzen hiru urte beteak dituztenak.

2) Anbiguotasuna gorabehera, itzulpenaz den bezanbatean, ez dugu uste itzultzaileari dagokionik halako gauzak esplizitatzea. Beraz, "18 urtetik gorakoak" (edo baliokideren bat) esango dugu aurreko puntuko lehen kasuan, eta bigarrenean ez zaigu bururatuko “0-2 urtekoak” itzultzea.

3) Formulazio guztiz esplizituak ere erabiltzen dira zenbaitetan (sena nahikoa ez delako halako kasuetan, edo gauza horiei buruzko jakintza hain finkatua ez dagoelako, edo... testugileak badaezpada gauzak guztiz zehaztuta uztea erabaki duelako). Esate baterako, “Tener reconocido un grado de minusvalía del 33% o superior" irakur dezakegu arau batean. Halakoetan, jakina, guztiz esplizituak izango gara itzultzeko orduan ere.

4) Hortik aurrera, estiloari buruzko oharren bat edo beste egin liteke. Esate baterako, “tener más de 23 años” itzuli bahar badugu, “23 urte baino gehiago izatea” aukera bezain natural edo naturalago (!!!) gertatzen zaigu, euskaraz, “23 urte edo gehiago izatea”.

5) Askotan muga zehatzak aipatzen dira, baina beste batzuetan ez dira nahitaez hitzez hitz hartu beharrik ere: “más de 1.000 personas” esaten denean, seguruenik inork ez dezake ziurtatu 998 baino gehiago direla... Halakoetan, gutxi gorabehera hitz egin dezakegu, eta, adibidez, “1.000 lagun inguru” esan.

6) Beste lantxo baterako utziko ditugu zenbait kontsiderazio gramatikal: “20 eta 30 bitarte” edo “20tik 30era bitarte”, “2 hilabete arteko epea” edo “2 hilabeterainoko epea” eta beste.

Patxi

1 comment:

Anonymous said...

Patxi, uste dut ondo jaso duzula mintegi saioan denon artean hitz egindakoa.